Skoč na obsah Skoč na menu

Pravidlá a stanovy klubu


 

1. Hráč nesmie porušovať žiadne pravidlá v klube. Pokiaľ dôjde k porušeniu nejakého z pravidiel, hráč je napomenutý dealerom. Ak sa porušovanie pravidiel opakuje, dealer je povinný zavolať floor- managera, ktorý posúdi závažnosť porušenia a vyvodí dôsledky. Hráč je následne druhýkrát napomenutý. Ak aj naďalej hráč porušuje pravidlá, je zvyčajne potrestaný „sit- out“ na určitý časový úsek alebo počet „orbitov“. Floor- manager má právo vylúčiť neprispôsobivého hráča z turnaja a hráč nemá nárok na vrátenie peňazí.

 

2. Každý hráč je zodpovedný za svoje karty a musí sledovať dianie na stole. Ak dealer omylom zoberie karty hráčovi, jeho karty sú „fold“ a chipy, ktoré vložil do hry automaticky stráca. Ak na konci hry sa dealer pomýli a pot presunie hráčovi, ktorý nevyhral a dá sa jednoducho overiť víťazná kombinácia , tj. karty ešte dealer nezamiešal, pot sa vracia hráčovi, ktorý vyhral danú hru. Ak sa na chybu dealera príde po skončení hry a už sa nedá overiť pravosť víťaznej kombinácie, pot a chipy ostávajú u hráča, ktorému dealer prisúdil chipy.

 

3. Počas hry je zakázané ukazovanie “hole cards” ostatným hráčom. Po hre platí pravidlo “show one, show all” tj. ak videl iný hráč súperove “hole cards” ostatní hráči majú právo si vyžiadať, aby dealer otočil danú kartu/karty. Ak si hráči ukázali „hole cards“ počas hry, hrajú s otvorenou rukou.

 

4. Hráči majú pri stole zakázané fajčiť, vulgárne sa vyjadrovať, verbálne urážať dealera alebo protihráča. Hráči majú zakázané akýmkoľvek spôsobom si označovať karty. Taktiež majú zakázane ničiť karty alebo chipy.

 

5. Počas hry majú hráči, ktorí nehrajú zakázané vyjadrovať sa k danej akcii na stole.

 

6. Hráč nesmie predčasne opustiť svoje miesto, aby neovplyvnil akciu. Hráč môže odísť od stola, až keď je na rade a zahodí karty.

 

7. Hráč sa nesmie vyjadrovať skôr ako je na rade. Ak sa hráč predbehne a urobí akciu predčasne, tak jeho akcia platí, pokiaľ sa pred nim nezmení akcia. Za zmenu akcie sa nepovažuje „check“, „call“ alebo „fold“.

 

8. Hráči nemôžu zakrývať svoje karty ani chipy. Hráč musí mať viditeľne uložené chipy. Chipy s najvyššou nominálnou hodnotou musia zostať vpredu.

 

9. Hráč počas turnaja nemôže otočiť svoje „hole cards“. Ak sa tak stane je mu odobratá možnosť zmeny akcie. Hráč, ktorý otočí svoje „hole cards“ predčasne, môže už iba „check“, „call“ , „fold“.

 

10. Hráč je povinný v „showdown“ otočiť obe svoje karty. Ak hráč otočí iba jednu kartu musí na vyzvanie dealera otočiť aj druhú.

 

11. Hráč nesmie zbytočne zdržovať hru. Protihráč má právo udeliť hráčovi „Time“. Dealer následne privolá floor- managera, ktorému objasní adekvátnosť „Time“. Floor- manager následne určí čas, ktorý dostane hráč na vyjadrenie(zvyčajne 60sec, posledných 10sec sa odpočítava). Po skončení času na rozmyslenie je hráčova ruka automaticky „fold“.

 

12. Hráči majú zakázanú „Team play“ tj. nesmú sa dohadovať počas hrania, „Chip dumping“ tj. úmyselné presúvanie chipov medzi hráčmi. Ak má hráč podozrenie z tímovej hry, dealer privolá floor- managera, ktorý celú vec prešetrí.

 

13. Hráči nesmú hádzať chipy do potu, dotýkať sa potu alebo súperových kariet.

 

14. Hráč nesmie na „river“ ako posledný na vyjadrenie „check“ , príp. iba „call“ najlepšiu možnú kombináciu.

 

15. Pri stole môžu sedieť iba hráči hrajúci daný turnaj. Nikomu inému nie je dovolené sedieť pri stole alebo hrať sa s chipmi iného hráča. V pokrovej časti sa nesmie zdržiavať hráč, ktorý nehrá alebo nehral daný turnaj.

 

16. Na „river“ sú hráči vyzvaní k „showdown“ svojich kariet. Prvý sa vyjadruje hráč, ktorý na river posledný navýšil. V prípade, že na river nebola žiadna agresívna akcia, tak karty ukazuje prvý na rade po „button“. Ak hráč, ktorý sa má prvý vyjadriť „muckne“ svoje karty, druhý hráč nie je povinný ukázať víťaznú kombináciu.

 

17. Rozprávanie pri stole inak ako slovensky, česky alebo anglicky nie je dovolené.

 

18. Karty a chipy počas hry musia byť vždy na stole.

 

19. Verbálna deklarácia stávky alebo akcie je záväzná.

 

20. Pokiaľ hráč verbálne neoznámi „raise/ bet“ a vhodí iba jeden chip vyššej alebo aspoň polovičnej hodnoty akou je predošlá stávka/ BB, daná akcia sa považuje za „call“. Ak hráč začína akciu(okrem akcie pre- flop) a vhodí jeden chip bez verbálneho spresnenia stávky, veľkosť stávky závisí od nominálnej hodnoty chipu.

 

21. Za „raise“, bez verbálneho upozornenia, sa považuje vhodenie dvoch a viac chipov, ktorých hodnota je aspoň polovica rozdielu medzi poslednou stávkou a minimálneho navýšenia. V takom prípade hráč musí doplniť chipy do minimálneho „raise“.

 

22. Počas turnajov platí rozdielový „raise“, tj. minimálna stávka pre navýšenie potu musí byť väčšia aspoň o rozdiel medzi stávkami.(príklad: blinds 300/600: hráč1 raise 1800; hráč2 re-raise(3bet) 4000; ďalší raise(4bet) musí byť min. 6200 – rozdiel medzi stávkami je 2200).

 

23. Hráč nemôže vykonať „re-raise“ ak nebol pred nim právoplatný „raise“.(príklad: blinds 300/600: hráč1 raise 1800; hráč2 call, hráč3 all in 2300 – rozdiel medzi raise a BB je 1200 = min. raise je 3000, hráč3 nespravil právoplatný raise a jeho all in sa považuje iba za call a hráč1/hráč2 môže iba call danú stávku).

 

24. „Missdeal“ nastáva v situácii ak: a) prvá alebo druhá karta(SB,BB) je rozdaná „face up“, b) Dve alebo viac kariet je rozdaných „face up“, c) Akákoľvek karta je rozdaná mimo poradia, d) „Button“ je na nesprávnom mieste. „Missdeal“ neplatí ak sa udiala „významná akcia“ , tj. a) dvoma akciami od dvoch hráčov sú pridané žetóny do banku, alebo b) akákoľvek kombinácia troch akcií (bet, raise alebo call).

 

25. Ak sa počas hry zistí nezrovnalosť s počtom alebo typom kariet(tie iste karty v balíčku), daná hra sa ruší a chipy sa vrátia hráčom späť. Toto pravidlo platí iba pre danú hru, nie pre celý turnaj.

 

26. Zmena „blind level“ sa určuje v momente, keď dealer prvýkrát spraví s kartami „shuffle“. Ak sa „blinds“ zmenia predtým, ako dealer spraví prvýkrát „shuffle“, daná hra sa hrá s novými, aktuálnymi „blinds“.

 

27. Floor- manager má právo robiť rozhodnutie v duchu férovosti, a to aj v prípade,že striktná interpretácia pravidiel môže indikovať iné rozhodnutie. Rozhodnutie floor- managera je konečné a nemenné.

 

28. V prípade turnajového dealu nemôže vyhrať hráč viac, ak skončí v turnaji horšie ako jeho súperi. Každý turnajový deal musí odobriť floormanager. V prípade, že ho neodobrí, nemôže k nemu oficiálne dôjsť a pokračuje sa bez dealu.

 

29. Ak dealer predčasne otočí flop/turn/river a hráč/hráči, ktorí sa nevyjadrili chcú pokračovať v hre, dotočia sa zvyšné karty tak, ako by sa nič nestalo. Následne sa predčasne otočená karta/karty zamiešajú s ostávajúcim balíkom kariet a vytočí sa nový flop/turn/river.

 

30. Pri rovnosti kariet pri losovaní BTN alebo pri „chip- race“ rozhodujú znaky v poradí: spade(list/pika),heart(srdce),diamond(kára),club(kríž)

 

31. V prípade, že hráč nesedí pri stole pri rozdávaní prvej karty, automaticky jeho ruka končí v "mucku" a nemôže sa zúčastniť danej hry.

 

32. Hráč je povinný sa preukázať pri registrácii a vyplatení výhry dokladom totožnosti. Pri vyplácaní je povinný podpísať doklad o prevzatí výhry. V opačnom prápade mu nebude výhra vyplatená.

 

Kompletné znenie pravidiel(TDA Rules)

 

1. Floorman / riaditeľ turnaja

Floorman / riaditeľ turnaja sa stará o hladký priebeh hry, dodržiavanie pravidiel a predpisov a rieši sporné situácie. Jednou z priorít je rozhodovanie v záujme korektnosti hry a spravodlivosti. Rozhodnutie sporných situácií v záujme spravodlivosti majú prednosť pred technickými pravidlami. Rozhodnutie floormana/riaditeľ turnaja je konečné.

1: Floor People

Floor people are to consider the best interest of the game and fairness as top priorities in the decision-making process. Unusual circumstances can on occasion dictate that decisions in the interest of fairness take priority over the technical rules. The floorperson’s decision is final.


2. Oficiálny jazyk

Angličtina. V priebehu hry v USA sa môže hovoriť iba anglicky. Pri medzinárodnej hre sa môže okrem angličtiny používať aj národný alebo lokálny jazyk.

2: Official Language

The English-only rule will be enforced in the United States during the play of hands. English will be used in international play along with the local or native language.


3. Oficiálna terminológia turnajového pokru

Oficiálne výrazy sú jednoduché, nezameniteľné, starobylé prehlásenie ako: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (iba v pot-limit hrách). S týmito štandardami sa môžete stretnúť aj na regionálnej úrovni. Použitím neštandardných výrazov sa hráč vystavuje riziku, pretože to môže viesť k inému rozhodnutí, než hráč zamýšľal. Je na zodpovednosti hráča, aby dal jasne najavo svoje zámery (viď body 37 a 45).

3: Official Terminology of Tournament Poker

Official terms are simple, unmistakable, time-honored declarations like: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (in pot-limit only), and complete. Regional terms may also meet this standard. The use of non-standard language is at player’s risk because it may result in a ruling other than what the player intended. It is the responsibility of players to make their intentions clear. See Rules 37 & 45.


4. Komunikácia

Pri pokrovom stole sa nesmie telefonovať. Pravidla jednotlivých herní alebo kasín môžu zakazovať použitie iných elektronických zariadení.

4: Communication

Players may not talk on the phone while at the poker table. House rules apply to all other forms of electronic devices.


5. Náhodný výber správneho miesta.

Miesto pri stole má byť hráčovi pridelené náhodne. Hráč, ktorý začal turnaj na nesprávnom mieste so správnou čiastkou žetónov, bude presunutý na správne miesto a žetóny si vezme so sebou. Pre riešenie situácie, keď je hráč na nesprávnom mieste so žetónmi iného hráča, využite TDA fórum, téma „Doporučené postupy“.

5: Random Correct Seating.

Tournament and satellite seats will be randomly assigned. A player who started the tournament in the wrong seat with the correct chipstack amount will be moved to the correct seat and will take his current total chipstack with him. For a player in a wrong seat with another player’s chips, see Recommended Procedures at the TDA forum.


6. Zvláštne potreby

Úprava priestoru pre hráča so zvláštnymi potrebami sa urobí, ak je to možné. Zvláštne požiadavky/potreby nie je úplne nové pravidlo. Slovo "fyzické" bolo odstránené, aby sa rozšíril rozsah pri znevýhodnení / priestory, ktoré by sa mohli uplatniť. Témou boli aj nové pravidlá, ktoré by sa budúcnosti upravili tak, aby mohli pomôcť hráčom v núdzi.

6: Special Needs

Accommodations for players with special needs will be made when possible. Special needs is not entirely a new rule. The word “physical” was removed, to broaden the range of handicaps / accommodations that might apply. The topic was also made a new rule in itself to accommodate any future clarifications that might help players in need.


7. Rušenie stolov

Hráči prichádzajúci zo zrušeného stolu k vyplneniu miesta u ostatných stolov, preberajú práva a povinnosti danej pozície. Môžu dostať big blind, small blind, alebo button. Jediné miesto, kde nemôžu dostať karty je pozícia medzi button a small blind.

7: Breaking Tables

Players going from a broken table to fill in seats assume the rights and responsibilities of the position. They can get the big blind, the small blind, or the button. The only place they cannot get a hand is between the small blind and the button.


8. Vyváženie počtu hráčov pri stole

A: V hrách, kde sa vkladá small a big blind pred rozdaním kariet, vrátane zmiešaných, hráč, ktorý by v ďalšej hre mal big blind, sa pri vyvážení počtu hráčov pri stole presunie na najhoršiu pozíciu. Vrátane situácie, keď bude v hre iba big blind, aj keď to znamená, že na danej pozícii bude big blind dvakrát. Najhoršia pozícia nie je nikdy small blind. U „Stud“ hier sa hráči presunú na pozíciu – posledné miesto na neúplnom stole, ktoré je voľné. Na stoloch, z ktorých boli hráči presunutí, pokračujú ďalej v hre. Hra sa zastaví na stole, kde je 3 a menej hráčov.

B: V zmiešaných hrách (napr. H.O.R.S.E), kde sa hra presúva z Hold'em do Stud, po poslednej Hold'em hre sa button presunie práve do postavenia, ktoré by bolo, ak by ďalšiu ruku bol opäť Hold'em a zostane na tejto pozícii v priebehu Stud kola. Presúvaný hráč sa posadí na miesto podľa pravidla v bode A. Pokiaľ sa hráč presúva v priebehu Stud, je usadený na pozíciu, ktorá by v danej hre bola big blind v Hold'em. Keď opäť príde rada na Hold'em, zostává button na mieste, kde bol v priebehu predchádzajúcej varianty.

8: Balancing Tables

A: In flop and mixed games when balancing tables, the player who will be big blind nextwill be moved to the worst position, including taking a single big blind when available, even if that means the seat will have the big blind twice. Worst position is never the small blind. In stud-only events, players will be moved by position (the last seat to open up at the short table is the seat to be filled). The table from which a player is moved will be as specified by a predetermined procedure. Play will halt on any table that is 3 or more players short.

B: In mixed games (example: HORSE), when the game shifts from hold’em to stud, after the last hold’em hand the button is moved exactly to the position it would be if the next hand was hold’em and then frozen there during the stud round. The player moved during stud is the player who would be the big blind if the game was hold’em for that hand. When hold'em resumes the button for the first hand will be at the position where it was frozen.


9. Počet hráčov pri finálovom stole

V hrách, kde sa vkladá small a big blind pred rozdaním kariet, bude finálový stôl pozostávať z desiatich hráčov. V 6-max hre, bude finálový stôl tvoriť 7 hráčov. V hrách Stud, bude finálový stôl hrať 9 hráčov.

9: Number of Players at Final Table

In flop games, the final table will consist of 10 players. In six-handed games, the final table will consist of 7 players. In stud games, the final table will consist of 9 players.


10. Deklarácia

Karty hovoria. Verbálne prehlásenie obsahu ruky hráča nie je záväzné; avšak hráč, ktorý úmyselne vyjadrí inú ruku, môže byť potrestaný.

10: Declarations

Cards speak. Verbal declarations as to the content of a player's hand are not binding; however, any player deliberately miscalling her hand may be penalized.


11. Odkrytie kariet pri All-in

Ak má hráč vsadené všetky žetóny, tj. je all-in a všetky stávky sú ukončené, jeho karty musia byť odokryté. Dealer aj hráči by mali trvať na včasnom splnení tohto pravidla.

11: Face Up for All-Ins

All cards will be turned face up once a player is all-in and all betting action for the hand is complete. The dealer & players should insist on timely compliance with this rule.


12. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


13. Súboj o bank (po výzve k odkrytí kariet) / hrajú vyložené karty (board)

Pokiaľ chce hráč vyhrať bank, musí odkryť všetky svoje karty, aj keď je výherná kombinácia vyložená na stole (board). Toto nie je úplne nové pravidlo, ale ide o rozšírenie pravidla z roku 2009, ktoré riešilo iba situácie, keď výherná kombinácia je vyložená na stole (board). Téma bolo rozšírená v roku 2011, aby riešila všetky súboje pri odkrytí kariet (kde dva alebo viac hráčov odkrývajú svoje karty). Slovo „obe“ bolo odstránené, aby sa pravidlo prispôsobilo i ďalším variantom pokru – odkrytie troch kariet v Stud/Razz, štyroch kariet v Omahe apod.

13: Contested Showdown / Playing the Board

All hole cards must be shown to win a contested showdown even if playing the board. This is not entirely a new rule, it is an expansion of the 2009 Rule that solely addressed Playing the Board. The topic was expanded in 2011 to address all contested showdowns (where two or more players table their hand for cards to speak at showdown). The word “both” was removed, to accommodate 3 cards in 7 stud / razz, 4 in Omaha, etc.


14. Výhra banku bez boja (po výzve k odkrytiu kariet)

Pokiaľ sa nejedná o situáciu, keď má niektorý hráč vsadené všetky žetóny, tj. je all-in a všetci hráči zahodia svoje karty a neodkryjú ich, bank vyhráva hráč, ktorý ako posedný má karty v ruke (nemusí ich odkryť). Hráči, ktorí zahodili karty bez odkrytia, strácajú právo požiadať o ukázanie víťaznej ruky.

14: Uncontested Showdown

In a non all-in showdown, when all opponent(s) cards have been mucked without being revealed, the last live hand wins. Opponents who muck at showdown without revealing their hands also lose the right to ask to see the winning hand.


15. Žiadosť o odkrytie kariet

Požiadavka vidieť karty je výsada udelená podľa uváženia floormana/riaditeľa turnaja za predpokladu ochrany integrity hry (podozrenie z neplatné ruky, nekalých praktik apod.). Tato výsada by nemala byť zneužitá.

15: Asking to See a Hand

Except where house policy provides an express right to see a hand, asking to see a hand is a privilege granted at TD’s discretion to protect the integrity of the game (suspicion of invalid hand, collusion, etc). This privilege is not to be abused.


16. Zabitie výhernej ruky

Dealeri nemôžu zabiť výhernú ruku, ktorá bola odkrytá a zjavne je víťaznou kombináciou. Hráči by mali napomáhať pri hodnoteniu predloženej ruky, pokiaľ sa ukáže, že by mohlo dôjsť k chybe.

16: Killing Winning Hand

Dealers cannot kill a winning hand that was tabled and was obviously the winning hand. Players are encouraged to assist in reading tabled hands if it appears that an error is about to be made.


17. Pridelenie nepárneho žetónu

Nepárny žetón je pridelený najlepšej kombinácii. V hrách, kde sa vkladá small a big blind pred rozdaním kariet, majú 2 alebo viac hráčov najvyššiu alebo najnižšiu kombináciu, nepárny žetón bude pridelený hráčovi naľavo od button (na najhoršiu pozíciu). V Stud je pridelený najvyššej karte podľa farby. Ak však majú ruky rovnakú hodnotu (napr. v Omahe/8) bank sa rozdelí čo najrovnomernejšie.

17: Awarding Odd Chips

The odd chip goes to the high hand. In flop games when there are 2 or more high hands or 2 or more low hands, the odd chip(s) will go to the left of the button. In stud, the odd chip goes to the high card by suit. However, when hands have identical value (ex: a wheel in Omaha/8) the pot will be split as evenly as possible.


18. Vedľajšie banky

Každý vedľajší bank bude rozdelený zvlášť.

18: Side Pots

Each side pot will be split separately.


19. Spor o bank

Právo na riešenie ruky končí, keď začína nová ruka. Viď Pravidlo č. 20.

19: Disputed Pots

The right to dispute a hand ends when a new hand begins. See Rule # 20.


20. Nová hra a nová úroveň

Keď uplynie čas jedného kola a nová úroveň je oznámená členom vedenia turnaja, nová úroveň sa vzťahuje na nasledujúcu hru. Hra začína prvým riffle/shuffle (rozdelením kariet na dve kôpky a zasunutím do sebe rýchlym prejdením pomocou palca). Ak je používaná automatická miešačka kariet, hra začne po stlačení zeleného tlačidla.

20: New Hand & New Limits

When time has elapsed in a round and a new level is announced by a member of the tournament staff, the new level applies to the next hand. A hand begins with the first riffle. If an automatic shuffler is being used, the hand begins when the green button is pushed.


21: Výmena žetónov za vyššie hodnoty

Pri výmene žetónov nižších hodnôt za hodnoty vyššie môže každý hráč obdŕžať maximálne jeden žetón vyššej hodnoty. Výmena žetónov vždy začína na sedadle č.1. Hráč nemôže byť pri výmene žetónov vyradený z turnaja: hráč, ktorý stratí posledný žetón(y) pri výmene, dostane jeden žetón najmenšej nominálnej hodnoty, ktorý zostává v hre. Hráčom sa odporúča, aby boli prítomní pri výmene žetónov.

21. Chip Race

When it is time to color-up chips, they will be raced off with a maximum of one chip going to any player. The chip race will always start in the No.1 seat. A player cannot be raced out of a tournament: a player who loses his remaining chip(s) in a chip race will be given one chip of the smallest denomination still in play. Players are encouraged to witness the chip race.


22. Uloženie žetónov viditeľne a spočítateľne

Hráči majú právo na priemerný odhad súperových žetónov, a tak by žetóny mali byť uložené v spočítateľných množstvách. TDA odporúča ako štandard uložiť žetóny v násobkoch 20. Hráči musia mať žetóny vyššej nominálnej hodnoty viditeľné a rozpoznateľné po celú dobu. Riaditeľ turnaja bude kontrolovať počet a nominálne hodnoty žetónov v hre a podľa vlastného uváženia rozhodne o výmene na vyššiu hodnotu. Rozhodnutie o výmene je dopredu oznámené.

22: Chipstacks Kept Visible & Countable

Players are entitled to a reasonable estimation of an opponent's chip count; thus chips should be kept in countable stacks. The TDA recommends clean stacks in multiples of 20 as a standard. Players must keep their higher denomination chips visible and identifiable at all times. Tournament directors will control the number & denomination of chips in play and may color up at their discretion. Discretionary color ups are to be announced.


23: Zmeny pri stole

Zmeny kariet/dealerov pri stole sú robené floormanom alebo pri zmene úrovne alebo tak, ako je stanovené v miestnych podmienkach. Hráči nesmú žiadať o zmenu kariet/dealera pri stole.

23: Deck Changes

Deck changes will be on the dealer push or level changes or as prescribed by the house. Players may not ask for deck changes.


24. Dokúpenie žetónov

Hráč nemôže vynechať hru. Pokiaľ hráč oznámi úmysel dokúpenia žetónov pred novou hrou, hrá so žetónmi, ktoré má a má možnosť spraviť dokúpenie.

24: Re-buys

A player may not miss a hand. If a player announces the intent to rebuy before a new hand, he is playing chips behind and is obligated to make the re-buy.


25. Udelenie časového limitu pre rozhodnutie

Ak uplynulo dostatočné množstvo času na rozhodnutie a je rozhodnuté o udelení časového limitu, hráč bude mať maximálne jednu minútu, aby sa rozhodol. Pokiaľ hráč neurobil akciu pred vypršaním časového limitu, bude sa odpočítavať posledných 10 sekúnd a následne sa prehlási hráčova ruka za mŕtvu.

25: Calling for a Clock

Once a reasonable amount of time has passed & a clock is called for, a player will be given a maximum of one minute to make a decision. If action has not been taken before time expires, there will be a 10-second countdown followed by a declaration to the effect that the hand is dead. If the player has not acted before the declaration, the hand is dead.


26. Odhalenie kariet

Odhalenie kariet nedohranej hry nie je dovolené. Pokiaľ hra nebola dohraná až na river, nie je možné odhalenie ďalšej karty, ktorá by mala prísť.

26: Rabbit Hunting

No rabbit hunting is allowed. Rabbit hunting is revealing any cards “that would have come” if the hand had not ended.


27. Vaše miesto

Pokiaľ chce hráč zostať s kartami v hre, musí byť na svojom mieste v dobe, keď dealer dokončí rozdávanie kariet. Hráč musí byť na svojom mieste, pokiaľ chce urobiť akúkoľvek akciu.

27: At Your Seat

A player must be at his seat by the time all players have been dealt complete initial hands in order to have a live hand. A player must be at his seat to call time.


28. Neskončená akcia

Hráč musí zostať pri stole, pokiaľ sú jeho karty v hre.

28: Action Pending

A player must remain at the table if he has a live hand.


29. Mŕtvy button

V turnajoch sa bude používať tzv. mŕtvy button, teda button bude umiestnený na pozíciu, kde nie je hráč.

29: Dead Button

Tournament play will use a dead button.


30. Vyhýbanie sa povinným stávkam

Hráči, ktorí sa úmyselne vyhnú povinnej stávke pri prechode zo zrušeného stolu alebo pri vyrovnaní počtu hráčov pri stole, budú potrestaní.

30: Dodging Blinds

Players who intentionally dodge any blind when moving from a broken table will incur a penalty.


31. Button v heads-up

V heads- up vkladá malú povinnú stávku hráč, pred ktorým je umiestnený button. V prvom stávkovom kole (pred vyložením flopu) sa vyjadruje ako prvý, vo všetkých ostatných stávkových kolách ako posledný. Posledná karta je rozdaná hráčovi sediacom na pozícii button. Na heads- up je nutné pozíciu button upraviť tak, aby žiadny hráč nemal veľkú povinnou stávku dvakrát za sebou.

31: Button in Heads-up

In heads-up play, the small blind is on the button and acts first pre-flop and last on all subsequent betting rounds. The last card is dealt to the button. When beginning heads-up play, the button may need to be adjusted to ensure no player takes the big blind twice in a row.


32. Chyby pri rozdávaní (Missdeal)

U hier typu Stud je chyba pri rozdávaní, keď zavinením dealera je akémukoľvek hráčovi otočená jedna z prvých dvoch kariet. V hrách, kde sa vkladajú povinné stávky pred rozdaním kariet, chyba v rozdávaní je v týchto situáciách: a) odkrytie jednej z prvých dvoch rozdávaných kariet, b) dve alebo viac odkrytých kariet v balíčku, c) prvá karta je rozdaná na nesprávne miesto, d), karty rozdané na miesto, ktoré nemá nárok na hru, e) karty nie sú rozdané na miesto, ktoré má nárok na hru. Hráčovi sediacemu na pozícii „button“ môžu byť rozdané dve po sebe idúce karty. Pokiaľ nastane „záväzná akcia“, chyba v rozdávaní nemôže byť prehlásená, a hra musí pokračovať.

32: Misdeals

In stud-type games, if any of the player's two down cards are exposed due to dealer error it is a misdeal. In flop games, misdeals include but are not necessarily limited to: a) exposure of one of the first two cards dealt; b) two or more exposed or boxed cards; c) first card dealt to the wrong seat; d) cards dealt to a seat not entitled to a hand; e) a seat entitled to a hand is dealt out. Players may be dealt two consecutive cards on the button. If substantial action occurs, a misdeal cannot be declared and the hand must proceed.


33. Záväzná akcia

Záväzná akcia je definovaná buď ako: a) dvoma akciami od dvoch hráčov sú pridané žetóny do banku (bet, raise alebo fold), alebo b) akákoľvek kombinácia troch akcií (check, bet, raise alebo call).

33: Substantial Action

Substantial Action is defined as either: A) any two actions involving two players each putting chips in the pot (bet, raise, or call); or B) any combination of three actions (check, bet, raise, call, or fold).


34. Štyri karty na flope

Pokiaľ sú na flop vyložené štyri (nie tri) karty, čí už odkryté alebo nie, dealer zamieša tieto štyri karty lícom dole. Bude privolaný floorman, aby náhodne vybral jednu z kariet, ktorú dealer použije ako „spálenú“ kartu a ostávajúce tri karty budú odkryté ako flop.

34: Four-Card Flop

If the flop contains 4 (rather than 3) cards, whether exposed or not, the dealer shall scramble the 4 cards face down. A floorperson will be called to randomly select one card to be used as the next burn card and the remaining 3 cards will become the flop.


35. Slovné prehlásenie / akcia podľa poradia

Hráči musia hrať v poradí. Slovné prehlásenie v poradí je záväzné. Žetóny umiestnení do banku podľa poradia, musí zostať v banku.

35: Verbal Declarations / Acting in Turn

Players must act in turn. Verbal declarations in turn are binding. Chips placed in the pot in turn must stay in the pot.


36. Akcie mimo poradia

Akcia mimo poradia je záväzná v prípade, pokiaľ sa predchádzajúca akcia nezmenila. check, call alebo fold sa nepovažuje za zmenu akcie. Pokiaľ sa akcia zmení, stávka mimo poradia nie je záväzná a žetóny sa vrátia hráčovi, ktorý má následne všetky možnosti na svoje vyjadrenie vrátane call, raise alebo fold. Fold mimo poradia je záväzný.

36: Action Out of Turn

Action out of turn will be binding if the action to that player has not changed. A check, call or fold does not change action. If action changes, the out of turn bet is not binding and is returned to the out of turn player who has all options including: calling, raising, or folding. An out-of-turn fold is binding.


37. Spôsoby navýšenia

V no-limit a pot-limit hrách, sa musí spraviť navýšenie: (1) umiestnením žetónov v plnej výške do banku v jednom pohybe, (2) slovne deklarovať plnú výšku stávky pred umiestnením žetónov do banku alebo (3) slovne deklarovať "raise" pred umiestnením čiastky do banku, dorovnaním predchádzajúcej stávky do banku a následne dokončením akcie jedným ďalším pohybom. Je na zodpovednosti hráča, aby jeho zámery boli jasné. „Je na zodpovednosti hráča, aby jeho zámery boli jasné.“ To nie je nové pravidlo, ale je zdôraznené vo verzii pravidiel z roku 2011, pretože má vzájomný vzťah s článkami 3 a 45. Je to primárne kritérium vo všetkých pravidlách.

37: Methods of Raising

In no-limit or pot-limit, a raise must be made by (1) placing the full amount in the pot in one motion; or (2) verbally declaring the full amount prior to the initial placement of chips into the pot; or (3) verbally declaring “raise” prior to the placement of the amount to call into the pot and then completing the action with one additional motion. It is the player's responsibility to make his intentions clear*. It is the player's responsibility to make his intentions clear*. This is not new language, but is underscored in the 2011 Version due to it’s inter-relationship with Rules 3, and 45. It is a paramount consideration in all rulings.


38. Navýšenia

Navýšenie musí byť minimálne väčšie o veľkosť najväčšej predchádzajúcej stávky alebo navýšenia v aktuálnom kole stávok. Pokiaľ hráč vloží o 50% alebo viac z predchádzajúcej stávky, ale menej ako minimálne navýšenie, musí urobiť úplné navýšenie. Navýšenie stávky bude presne minimálne povolené navýšenie (viď výnimka pre viac žetónov rovnakej hodnoty – pravidlo 40). V no-limit a pot-limit hrách, stavenie všetkých žetónov v menšej hodnote, než je minimálne povolené navýšenie nedovoľuje hráčovi, ktorý už spraví akciu, znovu staviť.

38: Raises

A raise must be at least the size of the largest previous bet or raise of the current betting round. If a player puts in a raise of 50% or more of the previous bet but less than the minimum raise, he must make a full raise. The raise will be exactly the minimum raise allowed (see exception for multiple same-denomination chips in Rule 40). In no-limit and pot limit, an all-in wager of less than a full raise does not reopen the betting to a player who has already acted.


39. Žetón väčšej hodnoty

Kedykoľvek, keď ako povinnú stávku alebo stávku, umiestnite do banku jeden žetón väčšej hodnoty ako je predchádzajúca stávka, je to call, pokiaľ navýšenie nie je najskôr slovne deklarované. Ak chcete staviť alebo navýšiť predchádzajúcu stávku so žetónom väčšej hodnoty, je treba svoj zámer navýšenia deklarovať slovne skôr, než sa žetón dotkne povrchu stolu. Ak je navýšenie deklarované (ale bez veľkosti), má navýšenie hodnotu tohto žetónu. Ak nie je pred akciou hráča stávka, vhodenie jedného žetónu väčšej hodnoty do banku bez spresnenia výšky stávky je považované ako stávka v hodnote tohto žetónu.

39: Oversized Chip Betting

Anytime when facing a bet or blind, placing a single oversized chip in the pot is a call if a raise isn’t first verbally declared. To raise with an oversized chip, raise must be declaredbefore the chip hits the table surface. If raise is declared (but no amount), the raise is the maximum allowable for that chip. When not facing a bet, placing an oversized chip in the pot without declaration is a bet of the maximum for the chip.


40. Viac žetónov

Pokiaľ pri stávke vloží hráč do banku viac žetónov rovnakej hodnoty a vopred nedeklaroval záujem o navýšenie, jedná sa iba o dorovnanie ak pri odobraní jedného žetónu zostane hodnota stávky nižšia, než je hodnota dorovnania. Príklad: povinné stávky 200/400: Hráč 1 navýši na 1200 (navýšenie o 800), Hráč 2 vloží dva žetóny v hodnote 1000 bez udania „raise“. Jedná sa iba o dorovnanie, pretože odstránením jedného žetónu hodnoty 1000 zostává hodnota stávky menšia, než je potrebné pre dorovnanie stávky v hodnote 1200. Vložením žetónov rôznych hodnôt sa riadime pravidlom 38 (50% alebo viac z predchádzajúcej stávky).

40: Multiple Chip Betting

When facing a bet, unless a raise is first declared, multiple same-denomination chips is a call if removing one chip leaves less than the call amount. Example of a call: preflop, blindsare 200-400: A raises to 1200 total (an 800 raise), B puts out two 1000 chips without declaring raise. This is just a call because removing one 1000 chip leaves less than the amount needed to call the 1200 bet. Placing mixed denomination chips in the pot is governed by the 50% standard in Rule 38.


41. Hodnota navýšenia v Limit a No-Limit

V No-limit hrách neexistuje žiadne obmedzenie hodnoty navýšenia. V Limit hrách je obmedzenie navýšenia, až pokiaľ nezostanú v turnaji poslední dvaja hráči; uplatňuje sa obmedzenie navýšenia stanovené jednotlivou herňou.

41: Number of Raises in Limit and No-Limit

There is no cap on the number of raises in no-limit. In limit games there will be a limit to raises even when heads-up until the tournament is down to 2 players; the house limitapplies.


42. Prijatie akcie

Poker je hra, pri ktorej musíte byť ostražitý a neustále byť v strehu. Je na zodpovednosti hráča, ktorý chce dorovnať, zistiť si správnu výšku súperovej stávky pred dorovnaním, bez ohľadu na to, čo uviedol dealer alebo hráči. Pokiaľ hráč požiadal o prepočítanie žetónov, ale dostane nesprávne informácie od dealera alebo hráčov a podľa toho vloží žetóny do banku, berie na seba zodpovednosť prijať celú akciu vzťahujúcu sa k správnej výške stávky alebo hodnote všetkých žetónov. Pravidlo č. 1 (floorman) sa môže použiť v určitých situáciách podľa uváženia riaditeľa turnaja.

42: Accepted Action

Poker is a game of alert, continuous observation. It is the caller’s responsibility to determine the correct amount of an opponent’s bet before calling, regardless of what is stated by the dealer or players. If a caller requests a count but receives incorrect information from the dealer or players, then places that amount in the pot, the caller is assumed to accept the full correct action & is subject to the correct wager or all-in amount. Rule 1 may apply in certain situations at tournament director’s discretion.


43. Hodnota banku a Pot-Limit stávky

Hráči majú právo byť informovaní o hodnote banku iba v Pot-Limit hrách. Dealeri nepočítajú bank v Limit a No-limit hrách. Prehlásenie "Vsádzam hodnotu banku" nie je platná stávka v No-limit hrách, ale zaväzuje hráča k tomu, aby vsadil minimálnu platnú čiastku.

43: Pot Size & Pot-Limit Bets

Players are entitled to be informed of the pot size in pot-limit games only. Dealers will not count the pot in limit and no-limit games. Declaring “I bet the pot” is not a valid bet in no-limit but it does bind the player to making a bet of a valid amount.


44. Reťazové stávky a navýšenia

Dealeri sú zodpovední za rozpoznanie reťazových stávok a navýšenia.

44: String Bets and Raises

Dealers will be responsible for calling string bets and raises.


45. Neštandartné a nejasné vsádzanie

Hráči používajú neoficiálne výrazy pre vsádzanie a gestá na vlastné riziko. Tie môžu byť vyložené v inom zmysle, ako ich hráč myslel. Taktiež, ak prehlásená veľkosť stávky môže mať viac významov, bude sa považovať za stávku nižšej hodnoty. Príklad: "Stavím päť". Pokiaľ nie je jasné, či "päť" znamená 500 alebo 5,000, stávka je 500. Viď články 3 a 37.

45: Non-Standard & Unclear Betting

Players use unofficial betting terms and gestures at their own risk. These may be interpreted to mean other than what the player intended. Also, whenever the size of a declared bet can have multiple meanings, it will be ruled as the lesser value. Example: “I bet five”. If it is unclear whether “five” means $500 or $5,000, the bet stands as $500. See Rules 3 & 37.


46. Neštandartné zahodenie kariet

Hocikedy pred koncom posledného stávkového kola zložíte karty bez predchádzajúcej stávky alebo zložíte karty mimo poradia, sú tieto akcie záväzné a môžu byť predmetom sankcií.

46: Non-Standard Folds

Anytime before the end of the last betting round of a hand, folding in turn when facing a check or folding out of turn are both binding folds and may be subject to penalty.


47. Podmienené prehlásenia

Podmienené prehlásenia týkajúce sa budúcich činností sú silno zastrašujúce; môžu byť záväzné alebo trestné. Príklad: prehlásenie typu: "Ak stavíte, tak navýšim."

47: Conditional Statements

Conditional statements regarding future action are strongly discouraged; they may be binding and/or subject to penalty. Example: “if – then” statements such as "If you bet, then I will raise”.


48. Prenášanie žetónov

Hráči nemôžu prechovávať alebo prenášať žetóny takým spôsobom, že niektoré z nich zmiznú z dohľadu. Hráč, ktorý tak učiní stratí žetóny, ktoré zmizli z dohľadu a môže byť diskvalifikovaný. Odňaté žetóny budú odstránené z hry.

48: Chips in Transit

Players may not hold or transport tournament chips in any manner that takes them out of view. A player who does so will forfeit the chips and may be disqualified. The forfeited chips will be taken out of play.


49. Náhodne zabitá / foldnutá ruka

Hráči si musí chrániť svoje vlastné karty po celú dobu. Pokiaľ dealer karty zoberie omylom alebo proti pravidlám, nebude hráč odškodnený a nemá nárok na vrátenie stávky. Pokiaľ hráč zahájil hru stávkou alebo navýšil a nebol dorovnaný, nedorovnaná stávka či navýšenie bude vrátená hráčovi. Náhodne zabitá / foldnutá ruka – nie je úplne nové pravidlo v roku 2011, ale dôležité vyjasnenie k pravidlu "Nechránené ruky" z roku 2009.

49: Accidentally Killed / Fouled Hands

Players must protect their own hands at all times. If a dealer kills a hand by mistake, or a hand is fouled, the player will have no redress and is not entitled to a refund of bets. If the player initiated a bet or raise and hasn’t been called, the uncalled bet or raise will be returned to the player. Accidentally Killed / Fouled Hands is not an entirely new rule in 2011 but a significant clarification to the 2009 Rule “Unprotected Hands”


50. Mŕtve ruky v Stud

Ak v Stud hráč počas svojej akcie zdvihne odkrytú kartu, jeho ruka je mŕtva.

50: Dead Hands in Stud

In stud poker, if a player picks up the upcards while facing action, the hand is dead.


51. Penalizácia a diskvalifikácie

Penalizácia sa môže uplatniť, ak hráč ukáže akúkoľvek kartu v priebehu hry, hodí kartu zo stola, porušením pravidla „one-player-to-a-hand (jeden hráč, jedny karty)“ alebo v podobných prípadoch. Tresty budú taktiež uplatnené v prípade spolupráce pri hre, urážajúceho a rušivého správania alebo podvádzania. Tresty, ktoré má k dispozícií riaditeľ turnaja sú: slovné varovanie, vynechanie hry alebo diskvalifikácia. Trest vynechanie hry sa stanovuje nasledovne: Previnilec vynechá jednu hru za každého hráča, ktorý hrá pri stole v dobe udelenia trestu vrátane samého seba, vynásobením počtom kôl uvedených v penalizácii. Po celú dobu trvania penalizácie musí previnilec byť mimo stola, ale karty sú ďalej rozdávané na jeho miesto.

Penalizácia môže byť stanovená na jednu hru, jedno až štyri orbity alebo diskvalifikácia hráča, bez nároku na vrátanie peňazí. Žetóny hráča sú odstránené z hry. Opakované porušenie priestupku je podnetom k vyšším trestom.

51: Penalties and Disqualification

A penalty may be invoked if a player exposes any card with action pending, throws a card off the table, violates the one-player-to-a-hand rule, or similar incidents occur. Penaltieswill be invoked in cases of soft play, abuse, disruptive behavior, or cheating. Penalties available to the tournament director include verbal warnings, “missed hand” penalties, and disqualification. Except for a one-hand penalty, missed hand penalties will be assessed as follows: The offender will miss one hand for every player, including the offender, who is at the table when the penalty is given multiplied by the number of rounds specified in the penalty. For the period of the penalty, the offender shall remain away from the table but will continue to be dealt in.

Tournament staff can assess a 1-hand penalty, 1-, 2-, 3-, or 4-round penalties or disqualification. A player who is disqualified shall have his or her chips removed from play. Repeat infractions are subject to escalating penalties.


52. Nič nezverejňovať

Hráči sú povinní chrániť ostatných hráčov v turnaji po celú dobu. Preto hráči, či už sú v hre alebo nie, nesmú:

1. Zverejňovať obsah kariet v hre alebo zahodených kariet,

2. Hocikedy radiť alebo kritizovať hru,

3. Čítať karty, ktoré neboli ukázané.

Pravidlo „one-player-to-a-hand (jeden hráč, jedny karty)“ bude dodržiavané.

52: No Disclosure

Players are obligated to protect other players in the tournament at all times. Therefore, players, whether in the hand or not, may not:

1. Disclose contents of live or folded hands,

2. Advise or criticize play at any time,

3. Read a hand that hasn't been tabled.

The one-player-to-a-hand rule will be enforced.


53. Ukázanie kariet

Hráč, ktorý ukáže svoje karty v priebehu hry môže byť potrestaný, ale karty zostávajú v hre. Trest začne platiť po skončení hry.

53: Exposing Cards

A player who exposes his cards with action pending may incur a penalty, but will not have a dead hand. The penalty will begin at the end of the hand.


54. Etická hra

Poker je individuálna hra. Spolupráca pri hre bude mať za následok penalizáciu, ktorá môže viesť k odňatiu žetónov alebo diskvalifikácii. Zámerná strata žetónov v prospech iného hráča alebo akékoľvek iné formy tajných dohôd, budú mať za následok diskvalifikáciu.

54: Ethical Play

Poker is an individual game. Soft play will result in penalties, which may include forfeiture of chips and/or disqualification. Chip dumping and/or all other forms of collusion will result in disqualification.


55. Správanie sa pri stole

Opakované porušenie pravidiel správania sa bude mať za následok penalizáciu. Príklady zahrňujú, ale nie sú obmedzené iba na zbytočné dotýkanie sa kariet alebo žetónov ostatných hráčov, zdržovanie hry, opakované hranie mimo poradia alebo nadmerné rozprávanie vedúce k rušeniu protihráčov.

55: Etiquette Violations

Repeated etiquette violations will result in penalties. Examples include, but are not limited to, unnecessarily touching other players’ cards or chips, delay of the game, repeatedly acting out of turn or excessive chatter.

 

aktuálne od 13.12.2014